بیمه گذار : مرکز آموزش هوانوردی معراج – شهر قزوین

محل وقوع حادثه : مرکز آموزش هوانوردی معراج – شهر قزوین

تاریخ وقوع حادثه : 1391/04/22

محل وقوع حادثه :

خسارت پرداخت شده : 5 میلیارد ریال

در پی سقوط یک فروند هواپیمای Cessna ، MGX-EP متعلق به مرکز آموزش خلبانی معراج و با عنایت به موافقت مدیریت محترم عامل ، اعضاء محترم هیئت مدیره ، شورای محترم فنی و حمایتهای بی دریغ مدیریت محترم بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا ،خسارت هواپیما بمبلغ پنج میلیارد ریال پرداخت گردید. وباتوجه به اینکه متأسفانه در این سانحه خلبان هواپیما بنام مرحوم آقای علی فخرو دانشجوی خلبان بنام مرحوم باقر باقری فوت نموده اند علاوه بر خسارت هواپیما غرامت فوت آنان نیز پرداخت گردید .

[/translate_this]