محل وقوع حادثه :

تاریخ وقوع حادثه : 1388/01/01

دلیل وقوع حادثه : تصادف رانندگ و سوختگی

غرامت فوت مرحومین میر احمد معراجی وکریم اسلامیان جمعی شرکت هواپیمایی ایران ایر که بعلت حادثه ( تصادف رانندگی وسوختگی) فوت نمودند ،در سال 1388 بمبالغ 000/496/469 ریال و 000/986/427 ریال در وجه بیمه گزار پرداخت گردید.

[/translate_this]