برای مشاهده مراجع درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران لطفا مراحل زیر را طی کنید .

مرحله اول 

ورود به سایت بیمه ایران www.iraninsurance.ir

مرحله دوم 

ورود به بخش خدمات الکترونیکی و انتخاب مراجع درمانی طرف قرارداد

مرجله سوم

برای جستجوی مراجع درمانی طرف قرارداد آیتم جستجوی پیشرفته و جستجوی سریع و برای استفاده از بخشنامه ها از تعرفه ها بیمه ایران بر روی بخشنامه ها و تعرفه ها کیلیک کنید.

[/translate_this]