بزرگترین خسارت پرداختی در بیمه های باربری

بیمه گذار : مرکز آموزش هوانوردی معراج - شهر قزوین محل وقوع حادثه : مرکز آموزش هوانوردی معراج - شهر قزوین تاریخ وقوع حادثه : 1391/04/22 محل وقوع حادثه : خسارت پرداخت شده : 5 میلیارد ریال در پی سقوط یک فروند هواپیمای Cessna ، MGX-EP متعلق به مرکز آموزش خلبانی معراج و با عنایت به موافقت مدیریت محترم عامل ، اعضاء محترم هیئت مدیره ، شورای محترم فنی و حمایتهای بی دریغ مدیریت محترم بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا ،خسارت هواپیما بمبلغ پنج میلیارد ریال پرداخت گردید. وباتوجه به اینکه متأسفانه در این سانحه خلبان هواپیما بنام مرحوم آقای علی فخرو دانشجوی خلبان ...
EP-MGX